Terms and Conditions

Estonian

Seoses Skin Deep Tallinn stuudios (st töötajad, õpilased, agendid, jm mis moodustab Stuudio)
tätoveeringu teostamisega nõustun alljärgnevaga:

Mõistan tätoveerimisega kaasnevaid võimalikke riske. Mõistan, et need riskid, nii
tuntud kui tundmatud, võivad viia vigastuseni, millede hulka võib, aga ei pruugi
kuuluda infektsioon, armistumine, melanoomi tuvastamise keeruliseks muutumine ning
allergilised reaktsioonid pigmentide, latekskinnaste ja/või seebi, puhastusvahendite ja
järelhoolduskreemide suhtes. Olen tätoveerimisega kaasnevatest riskidest teadlik ning
soovin sellegipoolest tätoveeringu teostada. Võtan enda kanda kõik võimalikud
kaasnevad riskid ja tagajärjed ning olen sellest teadlik.
Vabastan täielikult seadusega kooskõlastatult artisti ja stuudio igasuguses vormis vastutusest
kõikide tagajärgede eest, sealhulgas otsene ja kaudne kahju mulle, mu järglastele ja pärijatele
ning varale ja juriidilistele esindajatele, mis võib tekkida tätoveeringu teostamise ajal või
peale seda, olenemata sellest kas tegu oli tähelepanu/hooletusega minu, tätoveerija või stuudio
poolt.

Tätoveerija annab mulle juhised selle kohta, kuidas oma tätoveeringut paranemise ajal
hooldama pean ning mõistan ja järgin neid juhiseid (täielik hoodlusleht on leitav veebilehel
menüüs nime all Aftercare/Järelhoodlus). Mõistan, et infektsioon võib tekkida, eriti kui ma ei
järgi õigeid hooldusjuhiseid. Kui tätoveering vajab minu enda lohaka järelhoolduse tõttu
parandustöid, nõustun sellega, et parandustöid teostatakse minu kulul.
Ma ei ole alkoholi- ega narkootilises joobes ning olen tulnud tätoveeringut tegema
vabatahtlikult.

Mul pole diabeeti, epilepsiat, hemofiiliat, südameprobleeme, ma ei võta verd vedeldavaid
medikamente. Mul pole muid meditsiinilisi seisundeid või naha eripärasid, mis võiksid
tätoveeringu teostamise või paranemise ajal probleeme tekitada. Mulle pole tehtud luuüdi või
organi siirdamist ning kui on, siis olen saanud oma arstilt piisava ettevalmistusajaga
antibiootikume, mis võivad olla vajalikud tätoveerimisele eelnevalt. Ma ei ole rase, ma ei
toida last rinnaga. Mul puuduvad vaimsed probleemid/häired/haigused, mis võivad mõjutada
mu otsust tätoveeringu tegemisel. Mul pole mitte mingisuguseid nakkushaigusi.
Tätoveerija ega stuudio ei vastuta mu tätoveeringu tähenduse, sümbolismi ega õigekirja eest,
olenemata sellest, kas olen toonud tätoveeringu jaoks oma kavandi, selle tellinud või kohapeal
välja valinud.

Minu tätoveeringu lõpptulemus võib erineda esialgsest eskiisist pärast seda kui see on nahale
kantud. Samuti mõistan, et mu tätoveeringu selgus ja värvide kirkus muutub aja jooksul
hajusamaks. See on tingitud päikesest ja pigmendi loomulikust laiali valgumisest naha all.
Tätoveering on püsiv muudatus minu välimusele ning seda saab eemaldada vaid laseri või
kirurgilise sekkumisega, mis võib olla moonutav ja/või kulukas ning väga suure tõenäosusega
pole võimalik taastada naha väljanägemist samasuguseks nagu enne tätoveeringu tegemist.
Annan tätoveerijale ja stuudiole õiguse minust ja mu tätoveeringust teha pilte ja videosid ning
annan etteulatuvalt neile õiguse seda materjali igasuguses vormis kasutada.

Kui broneerin aja kaugemale tulevikku kui kaks, 2, kuud, nõustun tasuma tagasimaksmisele
mittekuuluva broneerimistasu summas 50€ pangaülekandega. Arve broneerimiseks saadetakse
mulle emailile ning broneering saab kinnitatud hetkel, mil summa on laekunud stuudio arvele.

Broneerimistasu 50€ arvatakse lõpparve sisse, see pole lisatasu. Kui mul on vaja broneeritud
kuupäeva muuta, siis saan seda teha kuni nädal, 7 päeva, enne kokkulepitud seanssi ilma
broneerimistasu kaotamata. Kui ma ei teavita vähemalt nädal soovitud muudatusest ette või
jätan kokkulepitud ajal kohale tulemata, ei kuulu broneerimistasu tagastamisele ning uue
broneeringu tegemiseks, olenemata kas uus aeg on kahe kuu kaugusel või mitte, on vajalik
tasuda uus broneerimistasu.

Mõistan, et mulle on antud piisavalt aega ja võimalust käesoleva dokumendiga tutvuda ning
mõistan, et kirjutan alla seaduslikule lepingule, milles loobun nõuete esitamise õigusest nii
tätoveerija kui Stuudio suhtes.

Leping koosneb käesolevast dokumendist. Ühtegi täiendavat lisa leping ette ei näe ja siia
juurde kuuluvaks ei tunnista.

Kinnitan, et olen täisealine, 18 aastat, ning olen vajadusel esitanud oma vanust tõendava
dokumendi. Olen pädev käesolevale lepingule alla kirjutama.

OLEN LEPINGU LÄBI LUGENUD, MÕISTAN SEDA JA LEPINGUGA
NÕUSTUMISE AKNASSE LINNUKESE PANEMISEGA JA EMAILI TEEL
BRONEERIMISE SOOVI EDASTAMISEGA NÕUSTUN LEPINGUGA JA
MÕISTAN, ET TEGU ON SEADUSLIKULT SIDUVA KOKKULEPPEGA.

Russian

В связи с приобретением татуировки в студии Skin Deep Tattoo and Lounge (вместе с ее работниками, практикантами и агентами), я
соглашаюсь со следующим:

Я был(а) полностью проинформирована о присущих рисках, связанных с приобретением татуировки. Я полностью
понимаю, что эти риски, известные и неизвестные, могут привести к травмам, включая, но не ограничиваясь инфекицями,
образованием шрамов, cложностями в определении меланомы и аллергическими реакциями на татуировочные пигменты,
латексные перчатки, и/или мыло. Будучи проинформированным(ой) о потенциальных рисках, связанных с приобретением
татуировки, я все еще желаю приобрести татуировку и принимаю и прямо предполагаю любые и все риски, которые могут
появиться с приобретением татуировки.

Я освобождаю от ответственности в полной мере, предусмотренной законом, в равной степени тату-мастера и тату-студию, а также
от каких-либо притязаний, притензий и исков с моей стороны, моей семьи, наследников, правопреемников по поводу получения
телесных повреждений и личного ущерба , включая прямые и/или последующие повреждения, которые могут возникнуть в
результате нанесения тату по причине халатности или иной вины тату-мастера или тату-студии.
И тату-мастер, и тату-студия дали мне возможность задать любые вопросы связанные с приобретением татуировки и я получил(а)
удовлетворяющие ответы на все заданные мной вопросы.

И тату-мастер, и тату-студия дали мне инструкции по уходу за татуировкой во время ее заживления, они мне понятны, и я буду им
следовать. Я понимаю, что в тату может быть занесена инфекция, отчасти от того, если я не буду следовать данным мне
инструкциям. Если, следуя из моей пренебрежительности, тату будет нуждаться в коррекции, я соглашаюсь с тем, что работа будет
мной оплачена.

Я не нахожусь под влиянием алкоголя или наркотических веществ, и я добровольно соглашаюсь быть татуированным(ой) тату-
мастером без принуждения.

У меня нет диабета, эпилепсии, гемофилии, проблем с сердцем, и я не принимаю лекарства, разжижающие кровь. У меня нет
какого-либо иного медицинского или кожного заболевания, которое может повлиять на процесс нанесения или заживления
татуировки. Я не нуждаюсь в пересадке органа или костного мозга, или, если нуждаюсь, я принял(а) необходимые в целях
профилактики антибиотики, выписанные врачом заранее. Я не беременна и не нахожусь в периоде грудного кормления. У меня нет
психического расстройства, которое может повлиять на мое мнение о процессе приобретения татуировки и о конечном результате.
У меня нет каких-либо инфекционных заболеваний.

Ни тату-мастер, ни тату-студия не несут ответственности за значение или вид символа или надписи, который я им показал или
выбрал из каталога с готовыми эскизами.

Различия в цвете и исполнении рисунка могут наблюдаться между эскизом, который я выбрал, и самой татуировкой, нанесенной на
мое тело. Я также понимаю, что со временем цвета и яркость моей татуировки поблекнут из-за пребывания под прямыми
солнечными лучами и естественного рассеивания пигмента под кожей.

Татуировка – это перманентное изменение моего внешнего вида, которое может быть удалено только с помощью лазера или
хирургического вмешательства, что может быть искажающим и/или дорогостоящим процессом, и также не приводящим к полному
восстановлению моей кожи к его первоначальному состоянию до нанесения татуировки.
Я даю согласие на фотографирование меня и моей татуировки, и на использование данных фотографий в печатном и электронном
виде (если вы с этим не согласны, пожалуйста, заранее предупредите вашего тату-мастера и тату-студию о том, что вы НЕ хотите,
чтобы вас и вашу тату фотографировали!).

Я подтверждаю, что мне дали возможность прочитать и понять данный документ, что он не был предоставлен мне в последний
момент, и подписывая данный контракт, я отказываюь от претензий в отношении тату-мастера и тату студии.
Если какое-то условие, раздел, подраздел, пункт или предложение данного документа являются для меня невыполнимыми или
недействительными, этот раздел исключается из контракта. Остальная часть контракта будет истолкована так, будто невыполнимая
часть никогда не была включена в документ.

Таким образом, я подтверждаю, что я достиг(ла) совершеннолетия (и предоставил(а) документ, подтверждающий это), и
полноправно подписываю данное Соглашение, или, если нет, то мой родитель или опекун подписывают его от моего имени, и что
мой родитель или опекун понимают согласованность данного документа.

Я ПРОЧИТАЛ(А) ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, Я ЕГО ПОНИМАЮ И СОГЛАШАЮСЬ ЕМУ СЛЕДОВАТЬ

English

In consideration of receiving a tattoo from  at Skin Deep Tattoo Tallinn (together with its
employees, apprentices and agents, the “Tattoo Studio”), I agree to the following:

That I have been fully informed of the inherent risks, associated with getting a tattoo. I
fully understand that these risks, known and unknown, can lead to injury, including but
not limited to infection, scarring, difficulties in detecting melanoma and allergic
reactions to tattoo pigment, latex gloves, and/or soap. Having been informed of the
potential risks associated with getting a tattoo, I still wish to proceed with the tattoo
application and I freely accept and expressly assume any and all risks that may arise
from tattooing.

Twave and release to the fullest extent permitted by law each of the Artist and the Tattoo
Studio from all liability whatsoever, for any and all claims or causes of action that I, my
estate, heirs, executors or assigns may have for personal injury or otherwise, including any
direct and/or consequential damages, which result or arise from the application of my tattoo,
whether caused by the negligence or fault of either the Artist or the Tattoo Studio, or
otherwise.

The Artist will give me instructions on the care of my tattoo while it’s healing, and I
understand them and will follow them (the full aftercare can be found on the webpage menu
under Aftercare). I acknowledge that it is possible that the tattoo can become infected,
particularly if I do not follow the instructions given to me. If any touch-up work to the tattoo
is needed due to my own negligence, I agree that the work will be done at my own expense.
I am not under the influence of alcohol or drugs, and I am voluntarily submitting to be
tattooed by the Artist without duress or coercion.

I do not have diabetes, epilepsy, hemophilia, a heart condition, nor do I take blood thinning
medication. I do not have any other medical or skin condition that may interfere with the
application or healing of the tattoo. I am not the recipient of an organ or bone marrow
transplant or, if I am, I have taken the prescribed preventive regimen of anti-biotics that is
required by my doctor in advance of any invasive procedure such as tattooing or piercing. I
am not pregnant or nursing. I do not have a mental impairment that may affect my judgment
in getting the tattoo. I do not carry contagious diseases of any kind.

Neither the Artist nor the Tattoo Studio is responsible for the meaning or spelling of the
symbol or text that I have provided to them or chosen from the flash (design) sheets.
Variations in color and design may exist between the tattoo art I have selected and the actual
tattoo when it is applied to my body. I also understand that over time, the colors and the
clarity of my tattoo will fade due to unprotected exposure to the sun and the naturally
occurring dispersion of pigment under the skin.

A tattoo is a permanent change to my appearance and can only be removed by laser or
surgical means, which can be disfiguring and/or costly and which in all likelihood will not
result in the restoration of my skin to its exact appearance before being tattooed.

I release all rights to any photographs taken of me and the tattoo and give consent in advance
to their reproduction in print or electronic form.

When booking a session more than two, 2, months ahead, you will be charged with a non
refundable booking fee of 50€ via bank transfer. The bill will be forwarded to your email and
booking will be confirmed once the payment has reached the Tattoo Studio. The booking fee,
50€, will be a part of the end total sum of your tattoo price, it is not an added fee. If you need
to change the date of your session you can do so up to one week before the agreed time
without losing the booking fee. If you do not inform the Tattoo Studio at least a week, 7 days,
in advance or fail to show up for your appointment, the fee will not be refunded and for a new
booking, two months ahead or earlier, you need to pay a new booking fee.

I acknowledge that I have been given adequate opportunity to read and understand this
document, that it was not presented to me at the last minute, and I understand that I am
signing a legal contract waiving certain rights to recover against the Artist and the Tattoo
Studio.
The contract consists of this document. There are no additions to this contract.

I hereby declare that I am of legal age, 18 years, and am competent to sign this Agreement.

I HAVE READ THIS AGREEMENT, I UNDERSTAND IT, BY TICKING THE
ALLOTTED BOX FOR THIS AGREEMENT AND SENDING IN MY REQUEST VIA
EMAIL I AGREE TO LEGALLY BE BOUND BY IT.